QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG GIẶT LÀ 247

Quy định sử dụng

Điều 1 : Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giặt là cao cấp của Hệ thống giặt là 247. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2 : Thay đổi quy định
Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải  lên giatla247.net, quy định sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu người dùng sử dụng, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ
Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên giatla247.net là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của công ty, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 4:  Quản lý thông tin
Sau khi bàn giao các dữ liệu về  dịch vụ ( hóa đơn, chứng từ,…) cho người dùng, giatla247.net không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin và không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của giatla247.net .

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ
giatla247.net có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí  nào trong các trường hợp sau:

  • Người dùng không thanh toán các chi phí dịch vụ như báo giá và cam kết ban đầu
  • Người dùng từ chối hợp tác với  giatla247.net